Nisko, Podkarpackie

Dom | 87 010 zł | 105,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jan Zybura na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 25.06.2019 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nisku, ul. 3 Maja 32, w sali nr 19, odbędzie się


druga licytacja  nieruchomości składającej się z działki o nr ew. 3689 o pow. 0,0463 ha, położonej: 37-400 Nisko, 
ul. Rzeszowska 43, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 105 m2 oraz budynkiem gospodarczo-garażowym o powierzchni użytkowej 111 m2, dla której Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą TB1N/00001592/9 stanowiącej własność dłużniczki Patrycji Bis. 

Suma oszacowania wynosi 130 515,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 87 010,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 051,50 zł.  

Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto komornika:
    Bank BGŻ BNP Paribas SA  88 1600 1462 1836 0395 2000 0001
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie w kancelarii komornika w Nisku, Pl. Wolności 10 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.   

Image things

Nisko , Podkarpackie

390 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 390 000 zł
  • 390 000 za m2