Wrocław, Stare Miasto

Mieszkanie | 195 000 zł | 2 pokoje | 51,72 m2 | 4 piętro

- 58 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia


Agata Kwolek


Kancelaria Komornicza, Św. Mikołaja 51/52, Wrocław, 50-127 Wrocław


tel. 71 342 91 91 / fax. 71 342 91 91 (wew. 22)


Sygnatura: KM 916/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Agata Kwolek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-06-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z siedzibą przy Podwale 30, 50-040 Wrocław, pokój 242, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Prosta 10/16, 53-509 M. Wrocław, dla którego SĄD REJONOWY WROCŁAW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00192585/6.


Suma oszacowania wynosi 260 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 195 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA III o/ Wrocław 42 1020 5242 0000 2402 0020 5443.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Agata KwolekImage things

Wrocław , Stare Miasto

189 750 zł | 3 pokoje | 46,09 m2 | 1 piętro

  • cena: 189 750 zł
  • 4 117 za m2
Image things

Wrocław , Śródmieście

3 000 000 zł | 1 059,00 m2

  • cena: 3 000 000 zł
  • 2 833 za m2
Image things

Wrocław , Psie Pole

411 750 zł | 1,00 m2

  • cena: 411 750 zł
  • 411 750 za m2