Chojnów, dolnośląskie

Mieszkanie | 251 867 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 264,00 m2

- 70 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi


Andrzej Maciejewski


Kancelaria Komornicza, Plac Lotników Polskich 1, Złotoryja, 59-550 Złotoryja


tel. 768782282 / fax. 768785161


Sygnatura: Km 1427/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi Andrzej Maciejewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-05-2019 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Złotoryi z siedzibą przy Kolejowa 3, 59-500 Złotoryja, pokój 103, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Bielawska 1A/2, 59-225 Chojnów, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 377 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 251 866,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 780,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 67109020950000000108689366.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Złotoryi mieszczącym się pod adresem: Kolejowa 3, Złotoryja, 59-500 Złotoryja.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Andrzej MaciejewskiHistoryczne ceny

Image things

Chojnów, dolnośląskie

178 800 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 62,70 m2 | 3 piętro

  • cena: 178 800 zł
  • 2 852 za m2