Ryczywół, wielkopolskie

Obiekt | 1 045 232 zł | 814,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Tomasz Chojnacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 5.06.2019 r. o godz. 10.20 w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 47 w sali nr 2, odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości należącego
położonej: 64-630 Ryczywół, Ryczywół,
dla której Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: XXXX/XXXXXXXX/X].
Nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności posadowionych na gruncie budynków składa się z:
- działki numer 953/14 o powierzchni 0,4646 ha (działka zabudowana). Zabudowę ww. działki stanowi: hala produkcyjna z zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni użytkowej 966,60 m2, hala produkcyjna o powierzchni użytkowej 814,00 m2;
- działki numer 953/15 o powierzchni 0,2858 ha (działka niezabudowana). Zabudowę ww. działki stanowi: pawilon z płyt prefabrykowanych pełnych (wyłączony z zakresu wyceny obiekt nietrwale związany z gruntem). Ogrodzenie z płyt prefabrykowanych betonowych. Działka nr 953/15 o powierzchni 0,2858 ha, na terenie przedmiotowej działki znajduje się budowla nietrwale związana z gruntem - pawilon biurowy, betonowy słup oświetleniowy, a także bezodpływowy zbiornik na nieczystości (uzbrojenie terenu). Obszar działki częściowo gruntowy, częściowo trawiasty. Obszar nieruchomości ogrodzony z betonowych elementów prefabrykowanych na słupach betonowych.
Suma oszacowania wynosi 1 393 642,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 045 231,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 139 364,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 17 1020 4027 0000 1502 0738 2064 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 7.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Czermin, wielkopolskie

310 667 zł | 1,00 m2

  • cena: 310 667 zł
  • 310 667 za m2
Image things

Leszno, wielkopolskie

231 075 zł | Mieszkanie | 69,60 m2

  • cena: 231 075 zł
  • 3 320 za m2
Image things

Luboń, wielkopolskie

8 918 350 zł | 1,00 m2

  • cena: 8 918 350 zł
  • 8 918 350 za m2