Pilczyca, Świętokrzyskie

Obiekt | 99 661 zł | 74,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI


ZAWIADAMIA O SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU PISEMNEGO OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO
prawa własności:

1) nieruchomości gruntowej obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 619 (sześćset dziewiętnaście) o powierzchni 0,0600 ha (sześćset metrów kwadratowych) położonej w województwie świętokrzyskim, powiecie koneckim, gminie Słupia Konecka, miejscowości Pilczyca, dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1W/00057766/7 zabudowanej: (i) budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 74,40 m2; (ii) budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 61,10 m2; (zwanych dalej "Nieruchomością I") za cenę nie niższą niż 99 661,20 PLN (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy), która jest równa 3/5 wartości oszacowania;


Oferty należy składać najpóźniej do dnia 28 maja 2019 r.
Oferent, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, zobowiązany jest wpłacić sumę pieniężną stanowiącą wadium w wysokości: 1) 9 966,12 PLN (dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych dwanaście groszy)- w przypadku składania oferty na zakup Nieruchomości I; 2) w kwocie 7 638,60 PLN (siedem tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt groszy) w przypadku składania oferty na zakup Nieruchomości II; 3) w kwocie 55 474,68 PLN (pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt osiem groszy) w przypadku składania oferty na zakup Nieruchomości III. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek masy upadłości Ryszarda Szprocha przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PALETOBUD Ryszard Szproch w banku Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 95 1940 1076 4983 3475 0000 0000.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 czerwca 2019 r. o godzinie 14:00 w sali XXV Sądu Rejonowego w Kielcach,
ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce.
Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa cena. Spośród ofert podlegających merytorycznemu rozpoznaniu, syndyk dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, względnie złoży oświadczenie, że nie przyjmuje żadnej ze zgłoszonych ofert. Wybór jest skuteczny po zatwierdzeniu przez Sędziego-komisarza. W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert pomiędzy którymi różnica zaoferowanej ceny sprzedaży jest równa lub mniejsza niż 15 000,00 PLN (piętnaście tysięcy złotych), nabywca zostanie wyłoniony w drodze licytacji ustnej pomiędzy oferentem, który złożył ofertę z najwyższą ceną sprzedaży oraz oferentami, którzy złożyli oferty z ceną sprzedaży nie niższą niż 15 000,00 PLN (piętnaście tysięcy złotych) od najwyższej zaoferowanej ceny sprzedaży. Cena wywoławcza w takiej licytacji jest równa najwyższej cenie zadeklarowanej w ofertach biorących udział w przetargu. Postąpienie podczas licytacji wynosi 3 000,00 PLN (trzy tysiące złotych) lub wielokrotność tej kwoty.
Szczegółowe warunki przetargu są dostępne na portalu dawro.pl oraz w Biurze Syndyka
przy ul. Żelaznej 41/1, 25-014 Kielce, tel. 669 964 621, e-mail:[email protected]

Image things

Połaniec , Świętokrzyskie

116 675 zł | 161,00 m2

  • cena: 116 675 zł
  • 725 za m2
  • cena: 203 915 zł
  • 1 399 za m2
Image things

Sandomierz , Świętokrzyskie

135 150 zł | 3 pokoje | 65,30 m2 | 2 piętro

  • cena: 135 150 zł
  • 2 070 za m2