Prochowice, dolnośląskie

Obiekt | 335 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 335 000 zł
 • Miasto: Prochowice
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 335 000 zł
 • Ulica: Kościuszki 6
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 33 500 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 32157X75311697
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-23 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości z siedzibą w Prochowicach, działając na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza, ogłasza przetargu pisemno-ustnego na następujących warunków :
1. Przedmiotem sprzedaży są :
Prawo własności zabudowanej działki gruntu nr 47/5, o powierzchni 0,3595 ha, obręb I Prochowice, położonej w Prochowicach przy ul. Kościuszki nr 6. Na działce posadowione jest budynek nieujawniony w księdze wieczystej. Dla tej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Legnicy księga wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X,
Cena oszacowania netto: 335.000,00 złotych, słownie : trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych,

2. Przystępujący do przetargu winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości w Alior Banku S.A. nr 76 2490 0005 0000 4530 7526 4312 przed terminem zakończenia składania ofert wadium w wysokości 10 % wartości ceny wywoławczej netto. Jeżeli przystępujący do przetargu chce nabyć więcej niż jedną nieruchomość, wadium w podanej wysokości należy wpłacić za każdą nieruchomość.
3. Syndyk może w warunkach przetargu zastrzec sobie prawo korzystania z niektórych pomieszczeń znajdujących się w budynkach i wiatach zlokalizowanych na nieruchomościach będących przedmiotem przetargu.
4. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta przez syndyka, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki, bez odsetek,
5. Jeżeli nabywca nie przystąpi do przetargu lub nie wykona ze swej winy warunków przetargu w terminie określonym przez prawo upadłościowe i naprawcze, traci wadium, a skutki przyjęcia oferty wygasają,
6. Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem "Oferta na przetarg HEMIZ nr nieruchomości ... - nie otwierać" złożone mają być, osobiście lub listem poleconym(w tym przypadku decyduje data wpływu do Kancelarii) do dnia
23 maja 2019 roku do godz. 14.00 w Kancelarii Syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54 - 215 Wrocław,
7. Rozpoznanie ofert nastąpi w siedzibie upadłego w Prochowicach przy ulicy Kościuszki 6 w dniu
27 maja 2019 roku, o godz. 10:00,
8. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części przetargu lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny,
9. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Co do nabytych przedmiotów brak jest rękojmi, gwarancji i możliwości zwrotu. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego.
10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 501 367 355. Niniejsze ogłoszenie wraz z pełną treścią regulaminu dostępne jest na stronie www.prosyndyk.pl.

Image things

Wrocław, Stare Miasto

150 000 zł | 48,61 m2

 • cena: 150 000 zł
 • 3 086 za m2
Image things

Duszniki-Zdrój, dolnośląskie

2 600 000 zł | 998,00 m2

 • cena: 2 600 000 zł
 • 2 605 za m2
Image things

Wrocław, Fabryczna

1 360 000 zł | 276,00 m2

 • cena: 1 360 000 zł
 • 4 928 za m2