Ostrów, wielkopolskie

Dom | 302 857 zł | Dom | 144,97 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

  • Kontakt: Strona ogłoszenia »
  • Cena: 302 857 zł
  • Miasto: Ostrów
  • Powierzchnia: 144,97 m2
  • Województwo: Wielkopolskie
  • Cena za m2: 2 089 zł
  • Ulica:
  • Tryb sprzedaży: Syndyk
  • Wadium: 30 286 zł
  • Rodzaj: Dom
  • Numer oferty: 32155X75307013
  • Termin wpłaty wadium: 2019-06-01 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:
nieruchomości gruntowej objętej Księgą Wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych, stanowiącą prawo własności działki nr 401/6 o pow. 0,1500 ha zaewidencjonowanej w części o powierzchni 0,10 ha jako B- tereny mieszkaniowe i w części o powierzchni 0,05 ha jako Rllla- grunty orne, zabudowanej wolnostojącym murowanym niepodpiwniczonym jednopiętrowym z przyziemiem użytkowym i strychem gospodarczym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 144,97 m2oraz wolnostojącym murowanym parterowym niepodpiwniczonym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 56,10 m2, położonej w miejscowości Ostrów, gmina Przemyśl, powiat przemyski, województwo podkarpackie
Cena oszacowania: 302.857,00 zł (trzysta dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedemzłotych).
Syndyk informuje, że sprzedaż nastąpi za najwyższą oferowaną kwotę.
Pisemne oferty dotyczące zakupu należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "przetarg Łuniewska" i oświadczeniem, że oferentowi jest znany stan prawny i faktyczny przedmiotu przetargu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, na adres:Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, na ręce Sędziego Komisarza do sygnatury akt: V GUp 347/17.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % wartości ceny oszacowania na konto syndyka 63 1240 2568 1111 0010 7769 4325 w Banku PEKAO S.A.. W treści należy podać słowa" przetarg wadium" i sygnaturę akt: V GUp 347/17.
Do skutecznego wyboru oferty wymagane jest jej zatwierdzenie przez Sędziego-Komisarza.
Wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana zostanie zwrócone w terminie dwóch tygodni od zatwierdzenia oferenta przez Sędziego-Komisarza.
Wadium oferentów, których oferta zostanie wybrana zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia; w przypadku, kiedy oferent nie przystąpi do umowy kupna - sprzedaży w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka wadium przepada na rzecz masy upadłości.
Cała cena nabycia musi być zapłacona najpóźniej przed zawarciem umowy kupna - sprzedaży. Za zapłatę uważa się datę wpływu kwoty ceny na rachunek sprzedającego. Koszty i opłaty związane ze sprzedażą ponosi nabywca.
Dodatkowe informacje tel.: 502357607; e-mail: [email protected]

Image things

Mosina, wielkopolskie

1 768 928 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 768 928 zł
  • 1 768 928 za m2
Image things

Jarocin, wielkopolskie

153 230 zł | 1,00 m2

  • cena: 153 230 zł
  • 153 230 za m2
Image things

Poznań, Jeżyce

562 600 zł | Dom | 164,20 m2

  • cena: 562 600 zł
  • 3 426 za m2