Garbatka Letnisko, Mazowieckie

Obiekt | 3 965 000 zł | 2 494,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk masy upadłości spółki , w upadłości z siedzibą w Mleczkowie
1. ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż PRZEDSIĘBIORSTWA Spółki ( oszacowanego na wartość 6.100.000 zł) w trybie artykułu 320 ust. 1 Prawa Upadłościowego
2. Cena wywoławcza za opisany przedmiot sprzedaży wynosi 3 965 000 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych). Do ceny wywoławczej może zostać doliczony ( o ile będzie wymagany) właściwy podatek VAT, ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami, który stanowić będzie dodatkowy składnik ceny
3. W skład PRZEDSIĘBIORSTWA wchodzą:
a) prawo własności nieruchomości; Położone w Garbatce Letnisko przy asfaltowej ulicy Przemysłowej, nieruchomości gruntowe ogrodzone z uzbrojeniem technicznym, zabudowane kompleksem budynków murowanych tworzących zabudowę zakładu przemysłowego z częścią administracyjną jako nadbudowane 1 piętro o pow. zabudowy 2.494 m2, działki o numerach:
-176/18 wielkości 0,6959 HA opisanych kw nr RA1K/00053871/0
-658 wielkości 1,0131 HA RA1K/00051854/1,
b) Ruchomości; maszyny, urządzenia, przeznaczone do uboju trzody wraz z magazynami i chłodniami.
4. Przedsiębiorstwo upadłego, w rozumieniu art. 551 ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), jest kompletne technologicznie do prowadzenia uboju trzody chlewnej.
5. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Radomiu, Wydział V Gospodarczy ul. Warszawska 1, sala nr XI.
6. Termin przetargu ustala się na dzień 05 czerwca 2019 r. godz. 9.30
7. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest:
a) złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem "" PRZETARG I -STEK POL SP. ZO.O. W UPADŁOSCI sygn. Akt V GUp 37/18" na ręce Sędziego-komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Radomiu, Wydział V Gospodarczy ul. Warszawska 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 czerwca 2019 r.- decyduje data wpływu.
b) wpłacenie wadium w wysokości 305.000 zł na rachunek bankowy upadłego prowadzony przez ING BANK ŚLĄSKI Oddział Radom nr PL 61 1050 1793 1000 0090 3150 7206., z dopiskiem: "I Przetarg - STEK POL SP. ZO.O najpóźniej w dniu 03 czerwca 2019 r.- liczy się data wpływu środków na rachunek upadłego.
8.Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze syndyka przy ul. Focha 8/2 w Radomiu lub pod nr tel. 602313099, .
9. Pełny tekst regulaminu przetargu dostępny jest w ogłoszeniu lub w biurze syndyka po zamówieniu tytułem Sygn. akt: V GUp 37/18 STEK POL : mailowo z adresu; [email protected] .

Image things

Warszawa , Mokotów

280 500 zł | Kawalerka | 34,40 m2 | 1 piętro

  • cena: 280 500 zł
  • 8 154 za m2
Image things

Kleczkowo , Mazowieckie

115 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 115 000 zł
  • 115 000 za m2
Image things

Warszawa , Białołęka

236 250 zł | 57,65 m2 | Parter

  • cena: 236 250 zł
  • 4 098 za m2