Lubenia, Podkarpackie

Dom | 53 630 zł | 198,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jan Forystek Kancelaria Komornicza nr IV w Rzeszowie,
ul. Słowackiego 24 pok. 35 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 983 kpc zawiadamia , że w Sądzie Rejonowym
w Rzeszowie przy ul.Kustronia 4 , w dniu 2 lipca 2019 r. o godz. 11:00 , sala nr 31 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości o przeznaczeniu rolno-osadniczym oznaczonej jako działka o nr 1486 o powierzchni 0,81 ha, położona
w Lubeni ( obręb 0001 ) zabudowana budynkiem mieszkalnym z budynkiem gospodarczym w jednej bryle ,
o powierzchni ogólnej 198 m2. objętej księgą wieczystą Nr RZ2Z/00048062/3 prowadzoną przez VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tyczynie Sądu Rejonowego w Rzeszowie stanowiącej własność dłużnika:

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 80.445,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 53.630,00 zł.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego,
a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej do dnia 01.07.2019 r. w wysokości 8.044,50 zł w gotówce na rachunek Komornika Sądowego w 45 2030 0045 1110 0000 0395 1560 BGŻ S.A. lub
w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją . Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w Rzeszowie ul. Słowackiego 24 pok.35 ( tel. 17 850 84 15 ) . Informacja o licytacji znajduje się na stronie na stronie http://komornik-rzeszow.pl/ i http://www.licytacje.komornik.pl/ .
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie ,służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji w każdej chwili bez podania przyczyn

Image things

Lubenia , Podkarpackie

1 561 067 zł | 1 037,21 m2

  • cena: 1 561 067 zł
  • 1 505 za m2