Lublin, Lubelskie

Mieszkanie | 202 835 zł | 3 pokoje | 61,25 m2 | 3 piętro

- 45 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Katarzyna Ryń-Kowalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-06-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą przy Konrada Wallenroda 4D , 20-607 Lublin, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: położonego przy Medalionów 16/52, 20-486 Lublin, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00237272/5.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 56 usytuowany jest na 3 piętrze. Składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 61,25m2. Z lokalem związane jest prawo do korzystania z piwnicy. Stan techniczny lokalu biegły określił jako bardzo dobry.

Suma oszacowania wynosi 270 447,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 202 835,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 044,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP II Oddział w Lublinie 29 1020 3150 0000 3202 0005 0294.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Lublin , Lubelskie

345 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 345 000 zł
  • 345 000 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

241 500 zł | 72,45 m2 | Parter

  • cena: 241 500 zł
  • 3 333 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

403 813 zł | 1,00 m2

  • cena: 403 813 zł
  • 403 813 za m2