Łąck, Mazowieckie

Dom | 144 000 zł | 77,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Zastępca Tomasza Lewandowskiego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Jolanta Kozielska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-06-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie z siedzibą przy 3-go Maja 43, 09-500 Gostynin, pokój II, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy , 09-520 Łąck, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1G/00045248/3.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona ul. Warszawska 24,09-520 Łąck, o powierzchni 1017,00 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 77,00 m2

Suma oszacowania wynosi 192 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 144 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 200,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
31.05.2019 - 13.06.2019 10:00 - 12:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 81 1600 1462 1831 9838 9000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Brwinów , Mazowieckie

219 734 zł | 1,00 m2

  • cena: 219 734 zł
  • 219 734 za m2
Image things

Chylice , Mazowieckie

902 533 zł | 297,80 m2

  • cena: 902 533 zł
  • 3 031 za m2
Image things

Konstancin-Jeziorna , Mazowieckie

261 507 zł | 2 pokoje | 55,41 m2 | 1 piętro

  • cena: 261 507 zł
  • 4 719 za m2