Sokołów Podlaski, mazowieckie

Obiekt | 1 696 584 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Kancelaria Komornicza przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-06-2019 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim z siedzibą przy Ks. Bosco 3, 08-300 Sokołów Podlaski, pokój 1, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy Ząbków Kolonia, , 08-300 Sokołów Podlaski, dla której SĄD REJONOWY SOKOŁÓW PODLASKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem usługowym - domu weselnego oraz budynkiem parterowym przystosowanym na pokoje noclegowe lub zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na którą składa się działka nr 241/1 o pow. 1,3986 ha

Suma oszacowania wynosi 2 262 112,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 696 584,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 226 211,20 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 66 10204476 0000800200220368 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Image things

Radom, Stare Miasto

261 563 zł | 1,00 m2

  • cena: 261 563 zł
  • 261 563 za m2
Image things

Trąbki, mazowieckie

3 111 363 zł | 5 084,00 m2

  • cena: 3 111 363 zł
  • 612 za m2
Image things

Płock, mazowieckie

355 000 zł | Dom | 290,00 m2

  • cena: 355 000 zł
  • 1 224 za m2