Puławy, Lubelskie

Mieszkanie | 69 511 zł | Kawalerka | 25,70 m2 | Parter

- 31 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Jacek Charytanowicz Kancelaria nr I w Puławach Zastępca Komornik Sądowy Konrad Bednarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-05-2019 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Puławach z siedzibą przy al. Partyzantów 6A, 24-100 Puławy, pokój VII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Polna 25/1, 24-100 Puławy, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1P/00102866/8.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny usytuowany na parterze składający się z jednego przechodniego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC. Lokal o powierzchni użytkowej 25,70m2. Lokal posiada balkon z rampą podjazdową dla niepełnosprawnych oraz udział 2570/1937875 związany z własnością lokalu.

Suma oszacowania wynosi 104 267,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 69 511,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 426,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 29 1600 1462 1877 8221 8000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Puławach mieszczącym się pod adresem: al. Partyzantów 6A, Puławy, 24-100 Puławy.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Puławy , Lubelskie

86 147 zł | 2 pokoje | 37,10 m2 | 10 piętro

  • cena: 86 147 zł
  • 2 322 za m2