Nowe Skalmierzyce, Wielkopolskie

Obiekt | 784 125 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Tomasz Szalonka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-05-2019 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul.Sądowa 1, 63-400 Ostrów Wlkp, pokój 65, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Ostrowska 59,Biskupice Ołoboczne, 63-460 Nowe Skalmierzyce, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00004694/7.

Suma oszacowania wynosi 1 045 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 784 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 104 550,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ALIOR BANK 24 249000050000451092734240.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Bolechowo , Wielkopolskie

135 000 zł | 3 256,00 m2

  • cena: 135 000 zł
  • 41 za m2
Image things

Gniezno , Wielkopolskie

46 400 zł | Kawalerka | 22,56 m2 | Parter

  • cena: 46 400 zł
  • 2 057 za m2
Image things

Poznań , Grunwald

17 097 zł | 13,56 m2

  • cena: 17 097 zł
  • 1 261 za m2