Strzelno, Kujawsko-Pomorskie

Lokal użytkowy | 180 000 zł | 88,69 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie Izabela Podgórska-Wójtowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-07-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mogilnie z siedzibą przy Sądowa 21, 88-300 Mogilno, pokój 14, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ,Miradz, 88-320 Strzelno, dla której SĄD REJONOWY W MOGILNIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1M/00017518/4.

Suma oszacowania wynosi 240 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 180 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu 62 8149 0000 0003 8087 2000 0030.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Brzozie , Kujawsko-Pomorskie

96 600 zł | 112,00 m2

  • cena: 96 600 zł
  • 863 za m2
Image things

Włocławek , Kujawsko-Pomorskie

91 950 zł | Kawalerka | 37,50 m2 | 2 piętro

  • cena: 91 950 zł
  • 2 452 za m2
Image things

Plesewo , Kujawsko-Pomorskie

54 750 zł | 3 pokoje | 98,20 m2 | Parter

  • cena: 54 750 zł
  • 558 za m2