Gdańsk, Osowa

Garaż | 18 750 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krzysztof Pluta na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-06-2019 o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z siedzibą przy Piekarnicza 10, 80-169 Gdańsk, pokój A68, odbędzie się pierwsza licytacja garażu należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Zatokowa 22A/G-2, 80-299 Gdańsk, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Uwaga: Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 25 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Deutsche Bank S.A. 62191010482623898471110001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku mieszczącym się pod adresem: Piekarnicza 10, Gdańsk, 80-169 Gdańsk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Gdańsk, pomorskie

30 000 000 zł | 8 387,00 m2

  • cena: 30 000 000 zł
  • 3 577 za m2
Image things

Gdańsk, pomorskie

520 500 zł | Dom | 143,00 m2

  • cena: 520 500 zł
  • 3 640 za m2
Image things

Gdańsk, pomorskie

9 400 000 zł | 844,80 m2

  • cena: 9 400 000 zł
  • 11 127 za m2