Gdańsk, Osowa

Mieszkanie | 294 750 zł | 3 pokoje | 101,80 m2 | Parter

- 59 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku


Krzysztof Pluta


Kancelaria Komornicza, Romana Dmowskiego 5, Gdańsk, 80-243 Gdańsk


tel. 58 341 78 27 / fax. 58 341 78 27


Sygnatura: Km 622/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krzysztof Pluta na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-06-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z siedzibą przy Piekarnicza 10, 80-169 Gdańsk, pokój A68, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Zatokowa 24/1, 80-299 Gdańsk, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00124763/4.
Opis nieruchomości:
Uwaga: Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Suma oszacowania wynosi 393 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 294 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Deutsche Bank S.A. 62191010482623898471110001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku mieszczącym się pod adresem: Piekarnicza 10, Gdańsk, 80-169 Gdańsk.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Krzysztof PlutaImage things

Gdańsk , Pomorskie

322 200 zł | 2 pokoje | 50,00 m2 | Parter

  • cena: 322 200 zł
  • 6 444 za m2
Image things

Gdańsk , Strzyża

146 895 zł | 30,72 m2

  • cena: 146 895 zł
  • 4 782 za m2
Image things

Gdańsk , Strzyża

231 728 zł | 37,16 m2

  • cena: 231 728 zł
  • 6 236 za m2