Poznań, Wilda

Mieszkanie | 160 425 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 38,95 m2

- 44 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu


Zastępca Jakub Witosławski


Kancelaria Komornicza, ul. Dolina 21/10, Poznań, 61-551 Poznań


tel. 694-548-153, 61-22-38-603 / fax.


Sygnatura: Km 1744/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Zastępca Jakub Witosławski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-06-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z siedzibą przy Al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań, pokój 8, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Czechosłowacka 121/6, 61-425 Poznań, dla którego Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 213 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 160 425,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 390,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO B.P. 49 1020 2212 0000 5502 0338 7115.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mieszczącym się pod adresem: Al. Marcinkowskiego 32, Poznań, 61-745 Poznań.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Zastępca Jakub WitosławskiHistoryczne ceny

Image things

Poznań, Grunwald

5 447 200 zł | 1,00 m2

  • cena: 5 447 200 zł
  • 5 447 200 za m2
Image things

Poznań, Jeżyce

186 400 zł | 1,00 m2

  • cena: 186 400 zł
  • 186 400 za m2
Image things

Poznań, Grunwald

560 000 zł | 111,90 m2

  • cena: 560 000 zł
  • 5 004 za m2