Opole, Opolskie

Mieszkanie | 165 150 zł | 2 pokoje | 41,80 m2 | 2 piętro

- 28 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Opolu


Joanna Krobicka


Kancelaria Komornicza, Kołłątaja 16/1, Opole, 45-064 Opole


tel. 774418417 / fax. 774418435


Sygnatura: Km 105/14


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Joanna Krobicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-06-2019 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu z siedzibą przy Ozimska 60 A, 45-368 Opole, pokój 18, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Kielecka 20/10, 45-401 Opole, dla którego Sąd Rejonowy W Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1O/00103314/1.


Suma oszacowania wynosi 220 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 165 150,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 020,00 zł.. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.  Rękojmię uiszcza się na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A.  75 1600 1462 1827 8677 6000 0003.


Rękojmia może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W przypadku chęci nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków na licytacji winni być obecni obydwoje małżonkowie.[/JEZELI][0=0]W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym z komornikiem oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Opolu mieszczącym się pod adresem: Ozimska 60 A, Opole, 45-368 Opole.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Joanna KrobickaImage things

Opole , Opolskie

200 250 zł | 2 pokoje | 54,49 m2 | 2 piętro

  • cena: 200 250 zł
  • 3 675 za m2
Image things

Opole , Opolskie

20 250 zł | 2 pokoje | 44,97 m2 | 3 piętro

  • cena: 20 250 zł
  • 450 za m2
Image things

Opole , Opolskie

130 000 zł | 2 pokoje | 36,83 m2 | Parter

  • cena: 130 000 zł
  • 3 530 za m2