Gdynia, Wzgórze Świętego Maksymiliana

Mieszkanie | 333 750 zł | 73,60 m2 | 2 piętro

- 53 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Gdyni


Jolanta Janocha-Mularczyk


Kancelaria Komornicza, Starowiejska 26, Gdynia, 81-356 Gdynia


tel. (58) 623 38 52 / fax.


Sygnatura: Km 5022/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Janocha-Mularczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-06-2019 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy Plac Konstytucji 5, 81-969 Gdynia, pokój 206, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Powyższy lokal należy do dłużników: na zasadach wspólności ustawowej majątkowo małżeńskiej., położonego przy ul.Maczka 5/3, 81-417 Gdynia, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni Wydzial V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00041512/9.
Opis nieruchomości:
lokalu położonego: 81-417 Gdynia, ul Maczka 5/3, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1Y/00041512/9. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 73,60 m2, położona na II piętrze w budynku wielolokalowym, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności związany z prawem użytkowania wieczystego gruntu do dnia 19.08.2097r., obejmującego działkę ewidencyjną nr 1561, zlokalizowaną w Gdyni przy ul. gen. Maczka 5, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr GD1Y/00021526/4. Właścicielom lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej - w tym w prawie użytkowania wieczystego gruntu - w wysokości 1081/10000 części. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1716) o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów art. 1ust 1. Z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów


Suma oszacowania wynosi 445 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 333 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 31 16001462 1873 4093 9000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Jolanta Janocha-MularczykImage things

Gdynia , Babie Doły

231 750 zł | 3 pokoje | 64,14 m2 | 3 piętro

  • cena: 231 750 zł
  • 3 613 za m2
Image things

Gdynia , Pomorskie

270 000 zł | 2 pokoje | 39,90 m2 | Parter

  • cena: 270 000 zł
  • 6 767 za m2
Image things

Gdynia , Pomorskie

400 000 zł | 138,19 m2 | Parter

  • cena: 400 000 zł
  • 2 895 za m2