Dzierżoniów, dolnośląskie

Mieszkanie | 50 400 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 26,75 m2

- 45 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie


Wojciech Szlichta


Zastępowany przez Komornika Sądowego Macieja Majchrzaka


Kancelaria Komornicza, Świdnicka 38 bud. 2A/2, Dzierżoniów, 58-200 Dzierżoniów


tel. 74 831 96 00 / fax. 74 832 39 62


Sygnatura: Km 1002/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Wojciech Szlichta - Zastępowany przez Komornika Sądowego Macieja Majchrzaka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-05-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z siedzibą przy Świdnicka 51, 58-200 Dzierżoniów, pokój 1473/17, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Bogaterów Getta 3/13, 58-200 Dzierżoniów, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny, stanowiący odrębną nieruchomość, składający się z: jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow.: 26,75 m2. Prawo związane z własnością nieruchomości. Właściciel lokalu, dla którego urządzono księgę wieczystą ma udział w 1% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu


Suma oszacowania wynosi 67 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50 400,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 720,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy Dzierżoniów 40 9527 0007 0000 1919 2000 0001. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Zastępca Komornik Sądowy


Maciej MajchrzakHistoryczne ceny

Image things

Dzierżoniów, dolnośląskie

31 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 12,87 m2 | 2 piętro

  • cena: 31 000 zł
  • 2 409 za m2
Image things

Dzierżoniów, dolnośląskie

60 353 zł | Mieszkanie | 33,10 m2

  • cena: 60 353 zł
  • 1 823 za m2
Image things

Dzierżoniów, dolnośląskie

461 320 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 461 320 zł
  • 461 320 za m2