Miastko, pomorskie

Mieszkanie | 49 500 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 56,96 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 49 500 zł
 • Miasto: Miastko
 • Powierzchnia: 56,96 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 869 zł
 • Ulica: Kaszubska 28
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 49 500 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 32050X75061103
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-17 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1002/KNO/281/2019
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.06.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami w Gdańsku ul. Dyrekcyjna 2-4, sala nr 226.
Przedmiot przetargu:
zbycie nieruchomości położonej w Miastku przy ul. Kaszubskiej 28, woj. pomorskie, na którą składa się prawo własności lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 56,96 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. 40,35 m2 oraz udziałem wynoszącym 166/1000 w częściach wspólnych budynków, urządzeń infrastruktury i prawie własności gruntu działki nr 3/39 o pow. 0,1123 ha, obręb: Miastko 83/3 wraz z ustanowieniem odrębnej własności lokalu.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata za ustanowienie służebności drogi koniecznej (prawaprzechodu i przejazdu) poprzez działki nr 3/83 i nr 194, obręb Miastko 83/3, stanowiące drogę wewnętrzną, będącą w użytkowaniu wieczystym PKP S.A., na rzecz każdoczesnego właściciela lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym nr 28 przy ul. Kaszubskiej w Miastku, wraz z udziałem wynoszącym 166/1000 w prawie
własności gruntu działki nr 3/39 obręb Miastko 83/3, w wysokości 850,00 zł, powiększoną o należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do działu III KW sprzedawanej nieruchomości zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Miastku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X, w której jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa, zaś PKP Spółka Akcyjna - jako współużytkownik wieczysty działki gruntu oraz współwłaściciel budynków i urządzeń. W dziale I-O widnieje wzmianka Dz. Kw. /SL1M/1269/19/1-2019-03-12, 11:33:54 - przekształcenie użytko-wania wieczystego we własność na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. a dot. uwidocznienia w KW prawa własności działki nr 3/39.
W dziale III widnieje wzmianka Dz. Kw. / SL1M/1276/19/1-2019-03-12, 11:39:32 - wpis roszczenia o roczną opłatę przekształceniową z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność Dział IV wolny od wpisów.
PKP S.A. posiada udział w wysokości 166/1000, przypadający na przedmiotowy lokal mieszkalny.
Lokal nie został dotychczas prawnie wyodrębniony, tzn. nie ustanowiono jego odrębnej własności, a tym samym nie
założono dla niego oddzielnej księgi wieczystej. Wyodrębnienie lokalu nastąpi przy sporządzaniu aktu notarialnego.
Cena wywoławcza: 49 500,00 zł netto
Wadium: 4 950,00 zł
Minimalne postąpienie: 500,00 zł


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 4.950,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem nr postępowania: „1002/KNO/281/2019”. Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania
rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 17.06.2019 r.

Image things

Miastko, pomorskie

2 247 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 2 247 000 zł
 • 2 247 000 za m2