Starogard Gdański, pomorskie

Obiekt | 307 720 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj Dz. z 2018, poz. 1314 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 18.06.2019 o godz. 11:00 w budynku Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Lubichowskiej 4 w Starogardzie Gdańskim odbędzie się: druga licytacja należącej dozam. Krąg 39 83-200 Starogard Gdański nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 30 258 m2 położonej w miejscowości Krąg gmina Starogard Gdański, działki ewidencyjne nr 50/14, 50/15, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW XXXX/XXXXXXXX/X. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia licytacji.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi =439.600,00zł. (słownie: czterystatrzydzieścidziewięćtysięcysześćsetzłotych 00/100),

Cena wywołania wynosi 70% sumy oszacowania =307.720,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest =43.960,00zł. Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny Naczelnika Urzędu Skarbowego. Wadium można także wpłacić na konto: w Banku NBP o/o Gdańsk nr 70101011400144431391200000, decyduje data wpływu na rachunek organu egzekucyjnego. W licytacji będą mogły wziąć udział tylko te osoby, których wadium wpłynęło na wskazany wyżej rachunek nie później niż w dniu poprzedzającym dzień licytacji. Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia – zatrzymuje się, natomiast pozostałym licytantom wadium zwraca się niezwłocznie.

Nabywca, który nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.

Zgodnie z przepisem art. 111d § 3 w/w ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godzinach 1000-1400, w dziale egzekucji administracyjnej wolno przeglądać akta postępowania egzekucyjnego oraz oglądać nieruchomość po uprzednim kontakcie telefonicznym (58)5633326.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Nieruchomość podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych PCC. Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn.

Pouczenie: Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga.

Skargę można wnieść do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

Image things

Starogard Gdański, pomorskie

1 361 600 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 361 600 zł
  • 1 361 600 za m2
Image things

Starogard Gdański, pomorskie

205 650 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 62,22 m2 | Parter

  • cena: 205 650 zł
  • 3 305 za m2