Toruń, Bydgoskie Przedmieście

Obiekt | 2 100 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 2 100 000 zł
 • Miasto: Toruń
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Kujawsko-Pomorskie
 • Cena za m2: 2 100 000 zł
 • Ulica: Szosa Bydgoska 7
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 150 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 32007X74960397
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-10 - Co to znaczy?

Opis

Miejska oferta inwestycyjna
Szosa Bydgoska 7Adres:
ul. Szosa Bydgoska 7 (działki nr 52, 54/2), obręb nr 12

Powierzchnia działki:
2863 m²

Charakterystyka nieruchomości:
Część działki nr 52 jest zabudowana historycznym budynkiem dawnych rogatek miejskich (budynek wybudowany w 1905r., parterowy, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, o pow. użytkowej 69,00 m2) oraz budynkami gospodarczymi. Budynek był wykorzystywany pod funkcje mieszkalne, obecnie stanowi pustostan. Zgodnie z zapisami planu budynek rogatek miejskich posadowiony na terenie działki nr 52 objęty jest ochroną konserwatorską. Plan dopuszcza zmianę użytkowania budynku np. na obiekt dozoru oraz w przypadkach uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi i bezpieczeństwem ludzi i mienia wymianę budynku z zastrzeżeniem wykonania, przed jego rozbiórką, niezbędnej dokumentacji w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Miejski Konserwator Zabytków uznał, że budynek dawnych rogatek miejskich, ostatni który przetrwał do naszych czasów winien pozostać i być poddany rewitalizacji z uczytelnieniem jego pierwotnego wyglądu.Niewielki fragment działki nr 52, pod częścią budynku dawnych rogatek miejskich, o pow. ok 20 m2 znajduje się w graniach jednostki planistycznej 9.05-KD(L)1, dla której ustalono przeznaczenie: tereny komunikacji – publiczna droga lokalna. Plan dopuszcza utrzymanie linii zabudowy w liniach rozgraniczających ulicy z zastrzeżeniem, że ustalenie przestaje obowiązywać w przypadku wymiany istniejącego budynku. Miejski Zarząd Dróg stwierdził, że możliwe jest utrzymanie linii zabudowy w liniach rozgraniczających ulicy, jednakże pod warunkiem zachowania zjazdu na działkę nr 52 po stronie zachodniej przedmiotowego budynku. Grunt stanowiący działkę geod. nr 54/2 oznaczony jest w ewidencji gruntów w rodzaju użytków symbolem Ls. Zgodnie z treścią art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach w przypadku „gruntu oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków … - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.”W związku z tym rodzajem użytku przeznaczenie nieruchomości do innego niż leśny, sposobu użytkowania, wymaga uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej w trybie i na zasadach wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Przeznaczenie:
Nieruchomość położona jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Szosa Bydgoska, Bydgoska, Danielewskiego, Rybaki oraz ujściem Portu Zimowego, linią brzegową Wisły i terenami rezerwowanymi pod zachodnią przeprawę mostową przyjętym uchwałą Nr 131/11 Rady Miasta Torunia z dnia 30 czerwca 2011r. Zgodnie z zapisami przytoczonego planu większa część działki nr 52 i działka 54/2 znajdują się w granicach jednostki planistycznej 9.05-MW 5, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, oraz przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna (nakaz realizacji sieci infrastruktury technicznej – nowych i przebudowywanych - jako podziemnych z wyłączeniem elementów sieci związanych z obsługą terenu), zabudowa gospodarcza wyłącznie jako adaptacja funkcji istniejącej. Projekty zagospodarowania terenu i projekty budowlane zamierzeń inwestycyjnych podlegają uzgodnieniu z właściwym organem ochrony zabytków.

Infrastruktura techniczna:
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową i gazową. Kanalizacja lokalna – szczelny zbiornik bezodpływowy w granicach działki. Grunt w zasięgu sieci telekomunikacyjnej i w dalszej odległości – sieci kanalizacji sanitarnej. Spółka „:Toruńskie Wodociągi” Sp. z o.o. podała warunki techniczne podłączenia do sieci wod.-kan. tj. zaopatrzenie w wodę można przewidzieć w nawiązaniu do istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 w ul. Bydgoskiej, odprowadzenie zaś ścieków sanitarnych można przewidzieć w nawiązaniu do istniejącego kanału ogólnospławnego DN1800. Nabywca nieruchomości w akcie notarialnym zostanie zobowiązany do każdorazowego nieodpłatnego udostępniania nabywanych gruntów właścicielom infrastruktury w celu dokonywania prac konserwatorskich lub usunięcia ewentualnych awarii oraz przyłączania nowych inwestycji do już istniejących sieci.Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Szosy Bydgoskiej, stanowiącej drogę o nawierzchni asfaltowej z urządzonym ciągiem pieszym po stronie północnej.

Forma rozdysponowania:
Ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności.Termin przetargu:
16 lipca 2019, godz. 10:00:00

Miejsce:
Urząd Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Grudziądzka 126 b, pokój nr 115

Cena wywoławcza:
2.100.000,00 PLN

Wadium:
150.000,- (wadium należy wpacić na konto: Bank Millennium w Toruniu
62 1160 2202 0000 0003 3943 1400)

Termin wpłacania wadium:
10 lipca 2019

Postąpienie:
nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Image things

Toruń, Stare Miasto

2 500 000 zł | 731,25 m2

 • cena: 2 500 000 zł
 • 3 419 za m2
Image things

Toruń, Stare Miasto

300 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 37,94 m2 | 4 piętro

 • cena: 300 000 zł
 • 7 907 za m2
Image things

Toruń, Bielany

225 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,10 m2

 • cena: 225 000 zł
 • 6 065 za m2