Janowice Wielkie, dolnośląskie

Obiekt | 70 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Starosta Jeleniogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonejw Janowicach Wielkich obręb 0002 Komarno

Nieruchomość położona jest na terenie Gminy Janowice Wielkie obręb 0002 Komarno, w granicach działki nr 125/3 o pow. 0,19 ha. Nieruchomość zabudowana ruinami budynku prawdopodobnie mieszkalno-gospodarczego. Nieruchomość jest nieogrodzona i niezagospodarowana. Kształt zbliżony do prostokąta o nachylonym ukształtowaniu nawierzchni. Obecnie nieruchomość nie posiada żadnych przyłączy infrastruktury technicznej. Nieruchomość porośnięta samosiejkami krzewów i drzew.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Komarno, uchwalonym przez Radę Gminy Janowice Wielkie uchwałą Nr XXXIII/156/2017 z dnia 30.11.2017 r. nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 101 MN – tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta Kw. nr XXXX/XXXXXXXX/X bez długów i ciężarów.

Cena wywoławcza – 70.000,00 zł. Wadium – 3.500,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 1000.
Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 13 czerwca 2019 r. na konto nr 79 1560 0013 2972 6951 8000 0008 Getin Noble Bank S.A. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie poinformowany w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoby, o których mowa w art. 2 w związku z art. 14 ust 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej /Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418 ze zm./ zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią w terminie do dnia 13.06.2019 r.kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej dokonuje się w wysokości równej 20 % wartości tych nieruchomości.

Oryginał w/w dokumentów należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

Przetargi organizowane przez Starostę Jeleniogórskiego dostępne są w internecie pod adresem www.powiat.jeleniogorski.pl pod hasłem: przetargi.

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 229.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym dniu i godzinie w wyznaczonej kancelarii notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Podchorążych nr 15, pokój nr 202 lub telefonicznie (75) 64 73 222, 228.

Image things

Głogów, dolnośląskie

3 266 667 zł | 1 256,84 m2

  • cena: 3 266 667 zł
  • 2 599 za m2
Image things

Wrocław, Śródmieście

620 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 96,71 m2 | 1 piętro

  • cena: 620 000 zł
  • 6 411 za m2
Image things

Legnica, Fabryczna

150 000 zł | 75,80 m2

  • cena: 150 000 zł
  • 1 979 za m2