Walim, dolnośląskie

Mieszkanie | 4 900 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 11,80 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 4 900 zł
 • Miasto: Walim
 • Powierzchnia: 11,80 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 415 zł
 • Ulica: Boczna 2
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 490 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 32001X74946345
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-11 - Co to znaczy?

Opis

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, położonego na I piętrze budynku w Walimiu, przy ulicy Bocznej nr 2, składającego się z pokoju - kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 11,80 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. komórki o pow. 1,16 m2 i stryszku o pow. 1,81 m2 wraz z udziałem wynoszącym 516/10 000 we wspólnych częściach budynku i jego urządzeniach oraz w działce gruntu numer 373 o powierzchni 800 m2 na której położony jest powyższy budynek.

Lokal mieszkalny nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim, wolna je od obciążeń oraz praw osób trzecich i wykazana jest w księdze wieczystej Nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.


Cena wywoławcza - 4 900, 00 zł.

Wadium - 490, 00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 r. o godzinie 1100

w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 .


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu nie później niż do dnia 11 czerwca 2019 roku na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr konta 08 1020 5095 0000 5802 0011 4272, PKO BP. przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.


Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

- dowodu tożsamości,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika, przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

- przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest :

przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub
. złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub

. złożenie pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu działki do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

Image things

Wrocław, Krzyki

4 200 000 zł | 570,00 m2

 • cena: 4 200 000 zł
 • 7 368 za m2
Image things

Kowary, dolnośląskie

118 500 zł | Mieszkanie | 70,00 m2

 • cena: 118 500 zł
 • 1 693 za m2
Image things

Rokitki, dolnośląskie

32 600 zł | 57,00 m2

 • cena: 32 600 zł
 • 572 za m2