Przemyśl, Podkarpackie

Mieszkanie | 81 752 zł | 2 pokoje | 77,80 m2 | 3 piętro

- 65 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Urszula Borkowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-07-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu z siedzibą przy Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl, pokój 9, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Kowalczyk Elżbieta, położonej przy Tuwima 1, 37-700 Przemyśl, dla której SĄD REJONOWY PRZEMYŚL VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00073811/0.

Suma oszacowania wynosi 122 628,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 81 752,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Przemyśl , Podkarpackie

119 267 zł | 3 pokoje | 65,16 m2

  • cena: 119 267 zł
  • 1 830 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

102 467 zł | 302,60 m2

  • cena: 102 467 zł
  • 339 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

115 188 zł | 3 pokoje | 67,70 m2

  • cena: 115 188 zł
  • 1 701 za m2