Chojna, zachodniopomorskie

Obiekt | 163 133 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Inga Krajewska Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Michała Krajewskiego na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-06-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gryfinie z siedzibą przy Grunwaldzka 8, 74-100 Gryfino, pokój 10, odbędzie się druga licytacja rodzaj nieruchomości: nieruchomości należącego/ej do dłużnika: k, ul.Nowakowskiego 1A/4, 73-110 Stargard, położonego przy Grzybno , 74-500 Chojna, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Suma oszacowania wynosi 244 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 163 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 470,00 zł.

dodatkowe informacje: działka nr 141/29 o pow. 1,4496ha; zabudowana budynkiem niemieszkalnym i budynkami gospodarczymi, stanowiąca zespół pałacowo-parkowy; nieruchomość wpisana do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 10% sumy oszacowania nieruchomości - w gotówce, którą należy wpłacić w kancelarii zastępcy komornika do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dzień licytacji albo złożyć w książeczce oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można także uiścić we wskazanym powyżej terminie na konto zastępcy komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryfinie 62124038551111000044786485.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość będzie można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Image things

Chojna, zachodniopomorskie

45 000 zł | 115,74 m2

  • cena: 45 000 zł
  • 389 za m2