Szczecin, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 100 875 zł | Kawalerka | 31,93 m2

- 46 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Łukasz Pauch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:


w dniu 12-06-2019 r. o godz. 10:00w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 42 w sali nr 50 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość należącego do dłużnika: położonej: 70-352 Szczecin, Ściegiennego 7/2, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00135425/2. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 31,93 m2 składa się z: jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju.

Suma oszacowania wynosi 134 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 100 875,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 450,00 zł.

Rękojmia może być złożona w gotówce bezpośrednio w Kancelarii Komornika Sądowego w Szczecinie przy Placu Stefana Batorego 3 lub na rachunku bankowym komornika: Bank Zachodni WBK SA 59 1090 2268 0000 0001 2601 6758 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komorniczej w Szczecinie przy Placu Stefana Batorego 3. Na tydzień przed licytacją można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w VI Wydziale Egzekucyjnym Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

65 100 zł | Kawalerka | 22,37 m2

  • cena: 65 100 zł
  • 2 910 za m2
Image things

Szczecin , Prawobrzeże

260 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 260 000 zł
  • 260 000 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

1 095 000 zł | 248,22 m2

  • cena: 1 095 000 zł
  • 4 411 za m2