Lewin Brzeski, Opolskie

Mieszkanie | 88 650 zł | 55,15 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-06-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu z siedzibą przy Chrobrego 31, 49-300 Brzeg, pokój 60, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: położonego przy Fabryczna 12b/6, 49-340 Lewin Brzeski, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze brak.
Opis nieruchomości:
licytacja ograniczonego prawa rzeczowego położonego: 49-340 Lewin Brzeski, Fabryczna 12b/6, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lewinie Brzeskim " Cukrownik". Opiniowany lokal mieszkalny nr 6, mieści się na 3 kondygnacji w klatce 12B w budynku wielorodzinnym, nr 12A-12B-12C przy ulicy Fabrycznej w Lewinie Brzeskim. Budynek wchodzi w skład zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Cukrownik I” w Lewinie Brzeskim. Przedmiotowy lokal mieszkalny, o łącznej powierzchni użytkowej 55,15 m2, obejmuje następujące pomieszczenia: 2 pokoje, kuchnię, łazienkę, ubikację i przedpokój. Rozkład pomieszczeń jest przeciętnie funkcjonalny, typowy dla mieszkań spółdzielczych z czasów budowy, ze środkowo usytuowanym przedpokojem i wszystkimi izbami widnymi. Właściciel prawa do mieszkania korzysta na wyłączność z komórki lokatorskiej o powierzchni 18,67 m2, położonej w piwnicy budynku. Dla tegoż prawa nie urządzono księgi wieczystej. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu posiadają: Krzysztof Siperek i Joanna Siperek.

Suma oszacowania wynosi 118 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 88 650,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 820,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 37 1020 3668 0000 5102 0094 4132 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Image things

Lewin Brzeski , Opolskie

48 533 zł | 70,18 m2

  • cena: 48 533 zł
  • 692 za m2
Image things

Lewin Brzeski , Opolskie

35 250 zł | 38,30 m2

  • cena: 35 250 zł
  • 920 za m2