Będźmierowice, pomorskie

Dom | 113 800 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach Katarzyna Chyła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-07-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chojnicach z siedzibą przy Młyńska 30, 89-600 Chojnice, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:, położonej przy dz.nr257/2 i 257/3 , 89-652 Będźmierowice, dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW XXXX/XXXXXXXX/X Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach Katarzyna Chyła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-07-2019r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chojnicach mającego siedzibę przy ul.Młyńskiej 30 w sali nr 2, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużniczki: r, położonej w miejscowości Będźmierowice, gmina Czersk, działka nr 257/2, 257/3 o łącznej pow. 3,1748 ha, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: XXXX/XXXXXXXX/X]. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, działka nr 257/3 w części zabudowana budynkiem portierni z wagą. Komornik nadmienia, iż powyższą nieruchomość może nabyć jedynie osoba spełniająca wymogi ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, po przedłożeniu wymaganych przez ustawę dokumentów. Suma oszacowania wynosi 170.700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 113.800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17.070,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Chojnice 66 10201491 0000 4302 0006 2901 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.10:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Katarzyna Chyła

Suma oszacowania wynosi 170 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 113 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 070,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 66 1020 1491 0000 4302 0006 2901.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Rumia, pomorskie

209 925 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 48,70 m2 | Parter

  • cena: 209 925 zł
  • 4 311 za m2
Image things

Słupsk, pomorskie

77 000 zł | Mieszkanie | 37,50 m2

  • cena: 77 000 zł
  • 2 053 za m2
Image things

Malbork, pomorskie

122 674 zł | 1,00 m2

  • cena: 122 674 zł
  • 122 674 za m2