Tryńcza, Podkarpackie

Obiekt | 396 675 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przeworsku Marcin Winiarz Kancelaria Komornicza w Przeworsku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-06-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przeworsku z siedzibą przy Lwowska 9, 37-200 Przeworsk, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącego/ej do dłużnika: , 37-200 Przeworsk, położonej przy Tryńcza 358, 37-204 Tryńcza, dla którego Sąd Rejonowy w Przeworsku V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR2R/00000495/4. Suma oszacowania wynosi 528 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 396 675,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 890,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi do dnia poprzedzającego licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O.Przeworsk 37 1020 4287 0000 2002 0023 9913.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Jarosław , Podkarpackie

144 855 zł | 80,00 m2

  • cena: 144 855 zł
  • 1 811 za m2
Image things

Dębica , Podkarpackie

125 655 zł | 412,70 m2

  • cena: 125 655 zł
  • 304 za m2
Image things

Gdynia , Karwiny

24 000 zł | Kawalerka | 21,84 m2 | Parter

  • cena: 24 000 zł
  • 1 099 za m2