Lipno, kujawsko-pomorskie

Obiekt | 535 933 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie Robert Damski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-06-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lipnie z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 15/17, 87-600 Lipno, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: położonej przy ,Chodorążek, 87-600 Lipno, dla której SĄD REJONOWY w Lipnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 803 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 535 933,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 80 390,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Lipno 85 1020 5170 0000 1902 0058 1470.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Toruń, Rudak

3 700 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 3 700 000 zł
  • 3 700 000 za m2
Image things

Kołuda Wielka, kujawsko-pomorskie

45 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 25,10 m2 | Parter

  • cena: 45 000 zł
  • 1 793 za m2
Image things

Łasin, kujawsko-pomorskie

85 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 51,56 m2 | 1 piętro

  • cena: 85 000 zł
  • 1 649 za m2