Przemyśl, Podkarpackie

Mieszkanie | 48 800 zł | Kawalerka | 34,60 m2 | 3 piętro

- 53 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu


Urszula Borkowska


Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 28, Przemyśl, 37-700 Przemyśl


tel. 16 6751386 / fax. 16 6751386


Sygnatura: KM 3385/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Urszula Borkowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-07-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu z siedzibą przy Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl, pokój 9, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Szymanowskiego 1, 37-700 Przemyśl, dla której SĄD REJONOWY PRZEMYŚL VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00102959/2.


Suma oszacowania wynosi 73 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 48 800,00 . Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Urszula BorkowskaImage things

Przemyśl , Podkarpackie

126 043 zł | 3 pokoje | 62,30 m2

  • cena: 126 043 zł
  • 2 023 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

1 700 000 zł | 740,81 m2

  • cena: 1 700 000 zł
  • 2 295 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

119 267 zł | 3 pokoje | 65,16 m2

  • cena: 119 267 zł
  • 1 830 za m2