Słupsk, pomorskie

Mieszkanie | 130 667 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 59,00 m2 | 4 piętro

- 47 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Słupsku


Andrzej Śniegocki


Kancelaria Komornicza, Henryka Pobożnego 19 19, Słupsk, 76-200 Słupsk


tel. 598414181 728782467 / fax. 59 8414181


Sygnatura: Km 3977/12


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Andrzej Śniegocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-06-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku z siedzibą przy Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: "), położonego przy Braci Gierymskich 4A/10, 76-200 Słupsk, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
19-06-2019r. o godz.14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy Szarych Szeregów 13, odbędzie się druga licytacja stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego nr 10 składającego się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, WC, oraz przedpokoju o powierzchni użytkowej 59,00 m2 wraz z udziałem 98/100.000 części prawa własności działki gruntu nr 640 o pow. 51.336 m2, na której posadowiony jest budynek obejmujący przedmiotowy lokal oraz z udziałem 98/100.000 części w częściach wspólnych tego budynku,
należącego do dłużnika: "Mazovia" Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
położonego: 76-200 Słupsk, Braci Gierymskich 4A/10,
dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X
Suma oszacowania wynosi 196.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 130.666,67 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19.600,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska S.A. O. w Słupsku 62150016921216900597910000


Suma oszacowania wynosi 196 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 130 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank Oddział Słupsk 62150016921216900597910000.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Andrzej ŚniegockiHistoryczne ceny

Image things

Słupsk, pomorskie

1 150 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 150 000 zł
  • 1 150 000 za m2
Image things

Słupsk, pomorskie

216 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 125,63 m2

  • cena: 216 000 zł
  • 1 719 za m2
Image things

Słupsk, pomorskie

143 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 54,00 m2 | 1 piętro

  • cena: 143 000 zł
  • 2 648 za m2