Rumia, pomorskie

Dom | 186 525 zł | Dom | 148,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie


Maciej Migowski


Kancelaria Komornicza, Adama Mickiewicza 8, Puck, 84-100 Puck


tel. 058 6731122 / fax. 058 6731122


Sygnatura: Km 642/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Migowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-06-2019 o godz. 11:55 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjn. w Pucku , ul. 1-go Maja 15, 84-100 , pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w sprawie przeciwko dłużnikowi/dłużnikom: , położonej przy Wiśniowa 3, 84-230 Rumia, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, stanowiąca działkę nr 384/8 o powierzchni 507 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 148,80 m2 i budynkiem obory o powierzchni użytkowej 53,60 m2, położona w Rumii przy ul. Wiśniowej 3. Budynek mieszkalny zlokalizowany na nieruchomości był wyposażony w sieć elektroenergetyczną , wodociągową kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjną . Obecnie wszystkie sieci do budynku zostały odcięte


Suma oszacowania wynosi 248 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 186 525,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 870,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 52102018530000970201321082.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w tym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów  w Sądzie Rejonowym w Wejherowie Wydz. I Cywilny w Pucku ul. 1-go Maja 15 w Puckupod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjn., ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Maciej MigowskiImage things

Rumia, pomorskie

125 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 35,38 m2 | 1 piętro

  • cena: 125 250 zł
  • 3 540 za m2
Image things

Rumia, pomorskie

209 925 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 48,70 m2 | Parter

  • cena: 209 925 zł
  • 4 311 za m2
Image things

Rumia, pomorskie

179 250 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 44,30 m2 | Parter

  • cena: 179 250 zł
  • 4 046 za m2