Włocławek, Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 52 575 zł | Kawalerka | 28,50 m2 | Parter

- 51 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym we Włocławku


Konrad Boszko


Kancelaria Komornicza, ul.P.O.W. 21 A, Włocławek, 87-800 Włocławek


tel. 542312998 / fax. 542312998


Sygnatura: Km 407/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Konrad Boszko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-06-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, pokój A 148, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Dziewińska 9/94, 87-800 Włocławek, dla którego Sąd Rejonowy we Włocławku Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/00040215/7.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny, stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 28,50 mkw., znajdujący się na parterze w budynku 4 piętrowym, podpiwniczonym, obciążony służebnością osobistą. Z prawem do lokalu związany jest udział w wysokości 29/4743 w częściach wspólnych budynku oraz taki sam udział w prawie własności gruntu pod budynkiem, stanowiącym działkę numer 42/5 o powierzchni 1212 mkw.


Suma oszacowania wynosi 70 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 575,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 010,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BOŚ SA oddział we Włocławku 11154010692001871825330001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Konrad BoszkoImage things

Włocławek , Kujawsko-Pomorskie

91 950 zł | Kawalerka | 37,50 m2 | 2 piętro

  • cena: 91 950 zł
  • 2 452 za m2
Image things

Włocławek , Kujawsko-Pomorskie

39 150 zł | Kawalerka | 35,20 m2

  • cena: 39 150 zł
  • 1 112 za m2
  • cena: 277 500 zł
  • 277 500 za m2