Kolonowskie, Opolskie

Dom | 45 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 45 000 zł
 • Miasto: Kolonowskie
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 45 000 zł
 • Ulica: Tulipanowa 28
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 4 500 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 31925X74768353
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-28 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 91/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 24354.

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 372/18,
ogłasza przetarg na sprzedaż:
Prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni0,0640 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w miejscowości Kolonowskie (47-110) przy ulicy Tulipanowej 28, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr OP1S/00032596/5.

Sprzedaż następuje stosownie do warunków przetargu zatwierdzonych przez Sędziego Komisarza postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Cena wywoławcza wynosi 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych).
Wadium w wysokości 4.500 zł płatne na rachunek bankowy masy upadłości - 42 1090 1766 0000 0001 4145 1594.
W przypadku nieuiszczenia wadium, oferta pozostanie bez rozpoznania.
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 29 maja 2019 r., o godzinie 1050, w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców
Warszawy 23, Gliwice, sala 112. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty, stosownie do warunków
przetargu, w terminie do dnia 28 maja 2019 r. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie i powinna zostać oznaczona
dopiskiem: „PRZETARG - sygn. akt XII GUp 372/18 - NIE OTWIERAĆ”, oraz musi zawierać oznaczenie składającego ofertę.
Ofertę należy złożyć na adres: „Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Bobkowskiego, ul. Młyńska 2/1, 44-100 Gliwice”.
Regulamin przetargu dostępny jest w ww. Sądzie lub w ww. Kancelarii. Dostępny drogą elektroniczną, zapytania kierować na: [email protected] Informacje udzielane pod numerami telefonu: 608 095 400 oraz 0-32 230 74 24.

Image things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

504 750 zł | 1,00 m2

 • cena: 504 750 zł
 • 504 750 za m2
Image things

Nysa , Opolskie

58 000 zł | Kawalerka | 31,30 m2 | 2 piętro

 • cena: 58 000 zł
 • 1 853 za m2
Image things

Roszkowice , Opolskie

81 000 zł | 475,00 m2

 • cena: 81 000 zł
 • 171 za m2