Kamień Pomorski, zachodniopomorskie

Obiekt | 1 900 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA STAROSTY KAMIEŃSKIEGO
O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
NR 223/2, POŁOŻONEJ W OBR. 2 KAMIEŃ POMORSKI, GM. KAMIEŃ POMORSKI,
POWIAT KAMIEŃSKI, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
STAROSTA KAMIEŃSKI ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Skarbu Państwa nr 223/2 (KW nr XXXX/XXXXXXXX/X) o pow. 0,1560 ha, zabudowanej 5 budynkami murowanymi w obr. 2 Kamień Pomorski, gm. Kamień Pomorski.
Teren, na którym znajduje się zbywana nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy działka jest położona na terenie oznaczonym symbolem "CM" zabudowa śródmiejska. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatków od towarów i usług. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami i hipotekami.
Cena wywoławcza nieruchomości - 1.900.000,00 zł brutto
Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków pod numerem 142. W akcie notarialnym dotyczącym sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zawarta zostanie informacja o obowiązku opieki nad zabytkiem jaki ciąży na jego właścicielu na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. Z 2018r., poz. 2067).
Nabywca będzie miał obowiązek ustanowić służebność przechodu na szerokości 1,5 m od ściany budynku Sądu Rejonowego na rzecz działki 223/1.
Zgodnie z art. 68 ust. 3 z dnia 21.08.1997r. Ustawy o gospodarce nieruchomościami cena sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków uzyskana w przetargu zostanie obnizona o 50 %.
Wadium w kwocie 95.000,00 zł - wpłata w kasie Starostwa lub przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim: Bank Spółdzielczy w Wolinie, Filia w Kamieniu Pomorskim nr: 31 9393 0000 0001 5929 2000 0090 w terminie do 15 lipca 2019r. (włącznie).
Minimalne postąpienie - 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2019 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wolińskiej 7b, w sali konferencyjnej nr 8b (I piętro).
Ogłoszenie o przetargu publikuje się na stronie: www.powiatkamienski.pl, www. bip.powiatkamienski.pl oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa oraz urzędów gmin powiatu kamieńskiego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa (pok. 17B), ul. Wolińska 7b lub telefonicznie pod nr: (91) 38 23929 w godzinach pracy urzędu.

  • cena: 62 000 zł
  • 539 za m2
  • cena: 1 100 000 zł
  • 1 100 000 za m2