Wola Kopcowa, Świętokrzyskie

Dom | 1 290 850 zł | 658,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
w upadłości konsumenckiej prowadzonej pod sygn. akt V 39/2016

Ogłasza przetarg ofertowy

Na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości zlokalizowanych w Woli Kopcowej, ul. Wspólna 4, (działki nr 563/11, 561/10) zabudowanych budynkiem mieszkalnym z basenem. Dla nieruchomości tych w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste:
1) KI1L/6801 9/7 w skład której wchodzi działka nr 563/1 o powierzchni 1491,0000 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym z basenem o powierzchni użytkowej 658,70 m2;
2) KI1L/7149 2/0 w skład której wchodzi działka nr 561/10 o powierzchni 0,1470 ha, niezabudowana.
Obie te nieruchomości użytkowane były łącznie – funkcjonalnie jako jedna nieruchomość o łącznej powierzchni 2962 m2 i wartości wyszacowania 2 557 700 PLN.
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w odległości około 1500 m od granic administracyjnych miasta Kielc i około 6 km od centrum miasta. Dojazd do centrum miasta Kielc wynosi około 10 - 15 minut.
Teren, w którym znajduje się oferowana nieruchomość o bardzo dobrych walorach lokalizacyjnych, wśród nowo powstających domów jednorodzinnych o wysokim standardzie, w najmodniejszej od lat miejscowości podkieleckiej.

I. Warunki przystąpienia do przetargu

1. Oferent , pod rygorem niedopuszczenia go do przetargu, powinien wpłacić wadium w wysokości 255 770 ,00 PLN.
na konto Bank Zachodni WBK S.A. O/ Kielce Nr: 56 1090 259 0 0000 00 01 3303 351 9. Dowód uiszczenia wadium powinien być złożony w siedzibie syndyka wraz ze złożoną ofertą przed przystąpieniem do przetargu w terminie do dnia 30 maja 2019 roku.
2. Minimalna cena ofertowa: 1290850 ,00 PLN (składająca się z 50% wartości wyszacowania nieruchomości 1 278 850 ,00 zł oraz 50% wartości pozostałych znajdujących się w nieruchomości ruchomych składników masy upadłości).
II. Inne postanowienia
1. Oferty dotyczące zakupu z wolnej ręki oferenci winni składać w zamkniętej opisanej kopercie w terminie do dnia 30 maja 2019 r. do godziny 1500 w kancelarii syndyka przy ul. Warszawskiej 25 A/7 w Kielcach 25-512 Kielce, tel. 692107702 . Kancelaria mieści się w Kancelarii adw. Andrzeja Wałęki.
2. Za ofertę złożoną w terminie przesłaną drogą pocztową uważa się taką, która doręczona została do kancelarii syndyka do dnia 30 maja 2019 r. do godziny 1500 .
3. Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 4 czerwca 2019 r. o godz. 1000.
4. Syndyk, w sytuacji złożenia ofert przez kilku oferentów, zastrzega prawo do przeprowadzenia aukcji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia.
5. Aukcja odbędzie się ustnie a minimalna wysokość postąpienia wynosi 5 000,00 PLN.
6. Umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka pod warunkiem zatwierdzenia jej przez Sędziego – komisarza
7. Umowa sprzedaży zawarta będzie w formie aktu notarialnego, a wszystkie koszty umowy ponosi nabywca nieruchomości.
8. Do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży cała cena musi być zapłacona i wpłynąć na rachunek masy upadłości.
9. W przypadku nie przystąpienia, do zawarcia umowy kupna sprzedaży przez oferenta, którego oferta została wybrana wpłacone na rachunek masy upadłości wadium nie podlega zwrotowi.
10. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
11. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty w operacie sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego znajduje się w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Warszawska 44 oraz do wglądu w biurze syndyka po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania tel. 692107702 , lub mailowo e-mail: wojciech.kita[at]gmail.com

Image things

Skarżysko-Kamienna , Świętokrzyskie

46 500 zł | Kawalerka | 36,00 m2 | 2 piętro

  • cena: 46 500 zł
  • 1 292 za m2
Image things

Białaczów , Świętokrzyskie

162 000 zł | 92,00 m2

  • cena: 162 000 zł
  • 1 761 za m2
Image things

Sobków , Świętokrzyskie

83 055 zł | 4 pokoje | 72,87 m2 | Parter

  • cena: 83 055 zł
  • 1 140 za m2