Zamość, Lubelskie

Obiekt | 865 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 865 000 zł
 • Miasto: Zamość
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 865 000 zł
 • Ulica: Lwowska 62
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 50 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 31898X74705119
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-31 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości w upadłości z siedzibą w Zamościu zaprasza do składania ofert na zakup prawa użytkowania wieczystego działki gruntu numer 92/14 o powierzchni 0,3188ha dla której Sąd Rejonowy w Zamościu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer ZA1Z/00004049/9 oraz odrębnego prawa własności budynków i budowli na niej posadowionych za cenę nie niższą 865 000,00 złotych netto. Wymagane wadium wynosi 50 000,00 złotych

Nieruchomość położona jest w Zamościu przy ul. Lwowskiej 62

Syndyk sprzedaje wyłącznie składniki mienia wymienione w ogłoszeniu.

Pozostałe składniki masy nie ujęte powyżej nie stanowią przedmiotu sprzedaży. W szczególności sprzedaży nie podlegają środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, należności oraz ruchomości wchodzące w skład masy upadłości.

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne wyłącznie w dni robocze w biurze syndyka ul. Bursaki 14 pokój 31, 20-150 Lublin w godzinach od 10-14. Informacji udziela Pan Krzysztof Nastulak tel. 601-511-606.Syndyk posiada zgodę Sędziego Komisarza na sprzedaż opisanych praw z wolnej ręki. Syndykowi zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, a także prawo wycofania się ze sprzedaży lub odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyny jak i odwołania lub unieważnienia postępowania na sprzedaż na każdym etapie negocjacji bez podania przyczyny. Syndyk zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym przez siebie oferentem/oferentami, co do złożonych ofert w celu uzyskania korzystniejszych warunków.

Warunkiem koniecznym do rozpoznania oferty jest uiszczenie wadium na rachunek bankowy masy upadłości w

Banku Spółdzielczym Biała Podlaska Oddział w Lublinie numer 45 8025 0007 0710 5627 2000 0010Ważna oferta powinna zawierać:

1. Nazwisko oferenta z adresem /nazwę firmy z adresem siedziby i statusem prawnym/

2. Adres do doręczania korespondencji

3. Oferowaną cenę, która nie może być niższa niż cena wywoławcza, sposób zapłaty i termin zapłaty

4. Dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wskazującą legitymację wskazanych osób do reprezentowania oferenta/odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów/

5. Dowód wpłaty wadium z określeniem na którą nieruchomość wadium zostało złożone.

6. Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

7. W wypadku, gdy oferentem będzie cudzoziemiec, stosowne promesy lub zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce o ile są one wymagane po stronie oferenta

8. Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki określone w artykule 157a ust. 1 i2 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.

9. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz, że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu, jak i wyrażenie zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558§1 KC.Sporządzone w języku polskim pisemne zapieczętowane oferty należy składać do dnia 31 maja 2019r. w KANCELARII NOTARIALNEJ Anny Kutnik w Lublinie ul. Chopina 9/5 w godzinach 10-14 z dopiskiem „oferta na zakup nieruchomości Zamość”. Otwarcia ofert w obecności notariusza dokona syndyk. Z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół, który będzie udostępniony oferentom na ich pisemną prośbę. O wyborze oferty oferenci zostaną zawiadomieni listem poleconym. Wybrany oferent zobowiązany zostanie do podjęcia negocjacji i zawarcia umowy przedwstępnej w terminie tygodnia od wezwania, a wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet zadatku.Syndyk zastrzega sobie, poza opisanymi powyżej przypadkami, prawo do nie rozpatrywania oferty i jej odrzucenia bez prowadzenia dalszych negocjacji w przypadku, gdy cena zaoferowana w ofercie będzie niższa niż cena minimalna określona w niniejszym ogłoszeniu.

Image things

Zamość , Lubelskie

123 750 zł | 3 pokoje | 60,59 m2 | 4 piętro

 • cena: 123 750 zł
 • 2 042 za m2
Image things

Zamość , Lubelskie

207 333 zł | 150,00 m2

 • cena: 207 333 zł
 • 1 382 za m2
Image things

Zamość , Lubelskie

127 500 zł | 238,17 m2

 • cena: 127 500 zł
 • 535 za m2