Wołczyn, Opolskie

Obiekt | 181 828 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 181 828 zł
 • Miasto: Wołczyn
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 181 828 zł
 • Ulica: Namysłowska 35
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 18 183 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 31897X74702777
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-31 - Co to znaczy?

Opis

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

w Przetargu pisemnym nieograniczonymTAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A

Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1,

NIP: 6110202860, Regon 230179216, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 560.611.250,96 PLN wniesiony w całości

ZAPRASZA

do nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż

nieruchomości położonej w Wołczynie przy ul. Namysłowskiej 35,

dz. nr 157/4, 157/5, 157/6 k.m.3Sprzedażą objęte jest prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 157/4,157/5,157/6 k.m.3, o łącznej pow. 0,2250 ha, obręb 0069 Wołczyn, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli.Nieruchomość położona jest w Wołczynie przy ul. Namysłowskiej 35, w powiecie kluczborskim, w województwie opolskim.Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą Nr OP1U/00017687/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kluczborku – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości opisanej powyżej wynosi 181 828 PLN netto

(słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 00/100)Wadium wynosi 18 183 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 00/100)Oferty pisemne winny wpłynąć do dnia 31.05.2019 r. do godz. 09:00 do kancelarii Spółki mieszczącej się przy ul. Oleskiej 3 w Opolu.Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej.Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 31.05.2019 r. o godz. 10:00 w budynku siedziby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu przy ul. Waryńskiego 1 (pokój nr 308).Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 77/889-93-78, kom. 601-484-233 77/889-82-90, kom. 601 513 367 lub osobiście w pok. nr 110 w Opolu przy ul. Oleskiej 3, w dniach od 09.05.2019 r. do 30.05.2019 r. (w dni robocze, pn.-czw. godz. 8:00-15:00; pt. godz. 8:00-13:00 ).

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu zostały udostępnione na stronie internetowej: www.tauron-nieruchomosci.pl

Image things

Wołczyn , Opolskie

372 500 zł | 426,00 m2

 • cena: 372 500 zł
 • 874 za m2