Poraż, Podkarpackie

Obiekt | 140 000 zł | 201,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 140 000 zł
 • Miasto: Poraż
 • Powierzchnia: 201,70 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 694 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 15 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 31871X74641885
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-07 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZAGÓRZ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
stanowiącej własność Gminy Zagórz.
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Porażu, zabudowanej budynkami o funkcji handlowo-usługowej oraz budynkiem produkcyjnym, oznaczonej numerem działki 112 o pow. 0,2202 ha, objętej księgą wieczystą KS1S/00047081/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sanoku
Działka zabudowana jest dwoma budynkami o funkcji handlowo-usługowej oraz jednym budynkiem produkcyjnym o łącznej powierzchni użytkowej 201,70 m2. Teren wokól budynków jest zagospodarowany i pełni funkcję parkingu dla samochodów osobowych i dostawczych. Dzialka częściowo ogrodzona. Ksztalt dzialki regularny zbliżony do prostokąta, teren działki plaski. Dojazd od działki drogą utwardzoną.
Budynek handlowo-usługowy nr 1 parterowy, bez podpiwniczenia, wybudowany w 1960 r. Układ funkcjonalny budynku: sala sprzedaży: 21,64 m2, zaplecze 1: 6,47 m2, zaplecze 2: 15,10 m2 Budynek produkcyjny bez podpiwniczenia, o konstrukcji tradycyjnej wybudowany w 1960 r. Układ funkcjonalny budynku: WC: 3,08 m2, pomieszczenie magazynowe 1: 9,79 m2, pomieszczenie magazynowe 2: 5,91 m2. Budynek handlowo-usługowy nr 2 parterowy, częściowo podpiwniczony, wybudowany w 1960 r. Uklad funkcjonalny budynku: piwnica 11,82 m2, pomieszczenie 1: 12,70 m2, magazynek: 3,88 m2, łazienka 1: 2,89 m2, łazienka 2: 3,62 m2, pomieszczenie 2: 46,45 m2, pomieszczenie 3: 7,27 m2, pomieszczenie 4: 51,08 m2. W/w budynki są przedmiotem najmu na czas określony. Teren na którym położona jest nieruchomość nie objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zagórz zatwierdzonym Uchwalą Nr IV/27/99 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 22 stycznia 1999 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem I-strefa osadnictwa.
PUBLICZNY PRZETARG USTNY /LICYTACJA/ NA SPRZEDAŻ nieruchomości wymienionej w ogłoszeniu odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2, pok. 36 w dniu 13 CZERWCA 2019 r. o godzinie 1000
Cena wywoławcza: 140 000,00 zł Sprzedaż nieruchomości nastąpi zgodnie z obowiązującymi w dniu przetargu przepisami ustawy o podatku od
towarów i usług
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postapienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pelnych dziesiątek złotych.
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZTARGU JEST:
1.Wniesienie wadium w terminie do dnia 7 czerwca 2019 r. przelewem na rachunek bankowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489 (decyduje data wplywu na rachunek bankowy Urzędu).
Wysokość wadium: 15 000,00 zł
2.Okazanie komisji przetargowej do wglądu: dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości a w przypadku ustanowienia pełnomocnika dodatkowo pełnomocnictwa z notarialnie potwierdzonym podpisem- w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników. Aktualnego wypisu z właściwego rejestru(oryginał i kserokopia) stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy. Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Uzyskana w przetargu cena platna jest przed podpisaniem umowy. Pozostalym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po jego zakończeniu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba wyłoniona w czasie przetargu jako kandydat na nabywcę uchylila się od zawarcia umowy sprzedaży.
Uchylenie się stanowi w szczególności niestawienie się w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu podpisania umowy sprzedaży.
Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca. Gmina Zagórz zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.
Przetarg zostal ogłoszony na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm./ i odbywał się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w spravie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu, ul. 3-go Maja 2, pok.36, tel.13 46-22-062 wew.67. Zagórz dnia 0.05.2019 r.

Image things

Krosno , Podkarpackie

633 300 zł | 1,00 m2

 • cena: 633 300 zł
 • 633 300 za m2
Image things

Stalowa Wola , Podkarpackie

53 850 zł | 1,00 m2

 • cena: 53 850 zł
 • 53 850 za m2
Image things

Radymno , Podkarpackie

1 215 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 1 215 000 zł
 • 1 215 000 za m2