Kluczbork, Opolskie

Obiekt | 31 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 31 000 zł
 • Miasto: Kluczbork
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 31 000 zł
 • Ulica: Jasienie
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 3 100 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 31868X74634859
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-03 - Co to znaczy?

Opis

STAROSTA KLUCZBORSKI

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza ,że w dniu 06 czerwca 2019r. o godz.10,00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku przy ulicy Katowickiej 1,w pokoju nr 213, odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej z Zasobu Skarbu Państwa , oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 738/40 ark.m.7 o pow.0,2900 ha , obręb Jasienie gm. Lasowice Wielkie – księga wieczysta OP1U/00025377/4. Brak planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza: 31 000 zł Wadium – 3 100 zł

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Starostwa Powiatowego w Kluczborku w Banku Spółdzielczym w Wołczynie nr 07 8876 0009 0036 4161 2000 0004 w terminie do dnia 03 czerwca 2019r. z dopiskiem „ przetarg “.

W przetargu mogą brać udział także osoby, którym przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 18 sierpnia 2014r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U.z 2017r. poz.2097). Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy do dnia 03 czerwca 2019r.w Starostwie Powiatowym w Kluczborku pok.012 na parterze budynku.

Nabywca pokrywa koszty notarialne. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje udzielane są w Starostwie Powiatowym w Kluczborku ul. Katowicka 1 w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, parter, pokój nr 010-012 lub telefonicznie – pod numerami telefonu 77 4110140 i 77 4110141.

Image things

Nysa , Opolskie

3 250 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 3 250 000 zł
 • 3 250 000 za m2
Image things

Brzeg , Opolskie

128 000 zł | 2 pokoje | 81,40 m2

 • cena: 128 000 zł
 • 1 572 za m2
Image things

Namysłów , Opolskie

4 000 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 4 000 000 zł
 • 4 000 000 za m2