Tłustomosty, Opolskie

Mieszkanie | 35 900 zł | Kawalerka | 24,40 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 35 900 zł
 • Miasto: Tłustomosty
 • Powierzchnia: 24,40 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 1 471 zł
 • Ulica: 88
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 31865X74627833
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-04 - Co to znaczy?

Opis

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu podaje do publicznej wiadomości, że
Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony (z możliwością rozłożenia płatności na raty)
na sprzedaż nieruchomości

Tłustomosty

Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym, położony na II kondygnacji (pierwsze piętro), składający się z pokoju, kuchni, wc i przynależnej piwnicy. Wyposażony w instalację elektryczną i wodną, ogrzewanie
indywidualne - piecowe. Grunty:
Nabywca z dniem przeniesienia na jego rzecz prawa własności ponosić będzie wszelkie wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu oraz uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (w tym kosztach remontów i eksploatacji).
Nr działki
Przeznaczenie
Zgodnie ze "Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów" przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. działka znajduje się na obszarze 2TM-MWII - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej istniejącej.
Cena wywoławcza wynosi: 35 900,00 zł (w tym podatek VAT - zwolniony ) słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych zero groszy
• Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 400,00 zł
• Wadium wynosi: 5 000,00 zł
Krajowy Ośrodek sprzedaje nieruchomość na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez Starostę Powiatu właściwego, co do położenia nieruchomości. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy KOWR nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać KOWR na koszt kupującego. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany mu jest stan faktyczny oferowanej do sprzedaży nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec Krajowego Ośrodka w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic w/w nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, pod warunkiem, że:
1. Wpłacą wadium w wymaganej wysokości na rachunek bankowy KOWR OT w Opolu
BGK Oddział Opole 43 1130 1219 0026 3116 1420 0002 do dnia poprzedzającego termin przetargu. Na dowodzie wpłaty należy obowiązkowo zaznaczyć, jakiej nieruchomości dotyczy wpłata wadium (nr działki lub adres lokalu).

Image things

Nysa , Opolskie

192 525 zł | 1,00 m2

 • cena: 192 525 zł
 • 192 525 za m2
Image things

Opole , Opolskie

194 625 zł | 2 pokoje | 66,88 m2 | Parter

 • cena: 194 625 zł
 • 2 910 za m2
Image things

Opole , Opolskie

170 000 zł | Kawalerka | 41,32 m2 | 3 piętro

 • cena: 170 000 zł
 • 4 114 za m2