Słońsk, lubuskie

Obiekt | 4 250 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 4 250 zł
 • Miasto: Słońsk
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 4 250 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 900 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 31861X74618465
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-22 - Co to znaczy?

Opis

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 roku, poz. 91), ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 roku, poz. 869) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 2012 roku poz. 540) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości pochodzącej ze zlikwidowanego
PPGR w Ośnie Lubuskim
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zgodna z wykazem opublikowanym w dniu 14 stycznia 2019 roku w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Ośnie Lubuskim, Urzędzie Gminy w Słońsku, sołectwa Słońsk, Lubuskiej Izbie Rolniczej oraz siedzibie KOWR Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., a także portalu www.kowr.gov.pl.
obreb Słońsk – gmina Słońsk
1. boks w budynku gospodarczym wraz z udziałem wynoszącym 1/20 w działce nr 743/7
o powierzchni ogólnej 0,1419 ha
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk nieruchomość posiada zapis: tereny zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej – istniejące tereny zurbanizowane. Dla nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Dla nieruchomoabudowy mierunków za
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 520 zł Minimalne postąpienie wynosi 50 zł
Wadium wynosi 900 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2019 roku godzinie 1020 w siedzibie SZGZ w Ośnie Lubuskim, ul. 3 Maja 24, (pokój nr 01)
Zapłata za nabywane mienie winna być dokonana w całości przed podpisaniem umowy kupna - sprzedaży,
Do ceny wywoławczej nieruchomości zostały doliczone koszty przygotowania jej do sprzedaży. Wyklucza się płatność należności jakimikolwiek wierzytelnościami. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży, w szczególności pobierane tytułem taksy notarialnej oraz opłaty sądowej, ponosi Nabywający.
UWAGA! Zgodnie z art. 29 ust. 4 w/w ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa KOWR przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat, licząc od dnia nabycia od KOWR. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie i na warunkach podanych w wykazie przysługuje podmiotom w nim wymienionym.
Zgodnie z art. 28a ustawy z 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, sprzedaż nieruchomości rolnej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych:
1. będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz 2. nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha, przy czym do powierzchni tej wlicza
się powierzchnię użytków, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele
publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Powierzchnię użytków rolnych, o których mowa wyżej, ustala się na podstawie oświadczenia złożonego przez nabywcę nieruchomości rolnej. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Powiatu Sulęcińskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec KOWR z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości
66-400 Gorzów Wlkp., ul. E. Walczaka 25, tel. 95 782 22 99, fax 95 782 2270
wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie do dnia 22.05.2019r. wpłaty wadium na rachunek KOWR Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Zielona Góra nr 09 1130 1222 0030 2043 0820 0003. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej najpóźniej w dniu przetargu.

Image things

Kalsk, lubuskie

132 750 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 69,31 m2 | 1 piętro

 • cena: 132 750 zł
 • 1 915 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

71 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 21,96 m2 | 1 piętro

 • cena: 71 000 zł
 • 3 233 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

76 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 23,33 m2 | 2 piętro

 • cena: 76 000 zł
 • 3 258 za m2