Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Luboń, wielkopolskie

597 200 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 597 200 zł
 • Miasto: Luboń
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Cena za m2: 597 200 zł
 • Ulica: A. Puszkina
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 90 000 zł
 • Numer oferty: 318483X745887189
 • Termin wpłaty wadium: 22-11-2023 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Luboń ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Miasta Luboń,

położonej w Luboniu przy ul. A. Puszkina, oznaczonej jako działki nr 3/11 o pow. 0,0588 ha, arkusz mapy 1, obręb Luboń oraz nr 3/37 o pow. 0,0063 ha arkusz mapy 1 obręb Luboń, księga wieczysta KW nr XXXX/XXXXXXXX/X Sądu Rejonowego - Poznań Stare Miasto w Poznaniu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 597.200,00 zł netto z czego zabudowana działka 3/11 o pow. 0,0588ha ma wartość 575.967,74 netto, a niezabudowana działka 3/37 o pow. 0,0063ha ma wartość 21.232,26zł netto. Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu w części dotyczącej ceny działki 3/37 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Wartość nieruchomości została określona w oparciu o operat szacunkowy z dnia 11 czerwca 2022r., sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego – Panią Małgorzatę Streich, uprawnienia zawodowe nr 5563. Aktualność przedmiotowego operatu szacunkowego została potwierdzona 12 czerwca 2023r.

Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3/11 ark. 1 obręb Luboń zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Zgodnie z zaświadczeniem WPRiOŚ.6724.333.2023 z dnia 19.07.2023r. przedmiotowe działki położone są na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Stary Luboń” zatw. uchwałą nr XLIV/329/2022 Rady Miasta Luboń z dnia 22 marca 2022r. i oznaczone są w planie symbolami:

• 5MN/U jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej,

• 1KD-L jako teren drogi publicznej – klasa lokalna.

Uchwałą nr XXXIX/290/2017 Rady Miasta Luboń z dnia 23 listopada 2017r. przyjęto „Gminny Program Rewitalizacji na lata 2017-2027 dla Miasta Luboń”. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. uchwały, działki 3/11 i 3/37 zlokalizowane są poza obszarem zdegradowanym, a tym samym nie znajdując się w zasięgu obszaru rewitalizacji.

Dział III Księgi wieczystej – Prawa, roszczenia i ograniczenia – brak wpisów.

Dział IV Księgi wieczystej – Hipoteka - brak wpisów.

Działka nr 3/11 ark. 1 obręb Luboń zabudowana jest budynkiem mieszkalnym 3 kondygnacyjnym (jedna kondygnacja podziemna) oraz budynkiem warsztatu samochodowego – jednokondygnacyjnego, bez podpiwniczenia z kanałem samochodowym. Przedmiotowe budynki ujawnione są w ewidencji gruntów i budynków jako 1 obiekt z funkcją „pozostałe budynki niemieszkalne” o łącznej powierzchni zabudowy 275 m2. Budynki posadowione na działce 3/11 zostały wybudowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę Naczelnika Miasta Lubonia nr NB-8381/60/87 z 03.08.1987r. Miasto Luboń nie dysponuje dokumentacją potwierdzającą fakt zakończenia przedmiotowej budowy. Zabudowania na nieruchomości powstały w latach 90-tych XX wieku.

Działka 3/37 ark 1 obręb Luboń jest niezabudowana. Działki nr 3/11 i 3/37 stanowią jedną całość gospodarczą.

Stan techniczny budynków przeciętny, wymagający generalnego remontu, konserwacji, docieplenia, widoczne ślady zagrzybień, stan funkcjonalny przeciętny. Budynek obecnie nie jest użytkowany, zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

Drogi dojazdowe utwardzone, urządzone, z chodnikami i oświetleniem ulicznym. Kształt nieruchomości regularny, zbliżony do prostokątnego. Teren częściowo ogrodzony, brak ogrodzenia wzdłuż północnej granicy (naturalną barierę stanowi spad terenu i Strumień Junikowski). Obszar ukształtowany płasko, miejscowo porośnięty roślinnością trawiastą. Uzbrojenie pełne w drodze.

Na części przedmiotowej nieruchomości nie zostało ustanowione prawo służebności przesyłu z tytułu posadowienia na niej linii przesyłowej (w granicy działki znajduje się sług energetyczny). Nowy właściciel nieruchomości będzie mógł wystąpić do operatora sieci o odszkodowanie za szkodę trwałą lub o usunięcie słupa energetycznego z nieruchomości.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Aleksandra Puszkina. Przedmiotowa droga jest urządzona o nawierzchni asfaltowej, wyposażona jest w towarzyszącą infrastrukturę tj. chodniki i oświetlenie uliczne. Rejon uzbrojony w pełni w sieci infrastruktury technicznej – przy nieruchomości przebiega sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć gazowa po drugiej stronie ulicy, doprowadzone do nieruchomości jest przyłącze telefoniczne (nieczynne),słup linii energetycznej napowietrznej znajduje się na nieruchomości.

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa usługowa.

Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.).

Oględzin nieruchomości można dokonywać po uprzednim skontaktowaniu się z Wydziałem Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Luboń, ul. Pl. E. Bojanowskiego 2, tel 618130 011 wew. 40, kom. 699 714 668.

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 roku o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Luboń, plac E. Bojanowskiego 2, w Sali Sesyjnej (sala nr 208, II piętro).

Wadium w formie pieniężnej za przedmiotową nieruchomość wynoszące 90.000,00 zł winno znaleźć się na koncie depozytowym Urzędu Miasta Luboń nr 92 9043 1038 3038 0018 5244 0008 PBS O/Luboń w terminie do dnia 22 listopada 2023r.

Na dowodzie wpłaty należy wpisać numery działek ewidencyjnych.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Image things

Luboń, wielkopolskie

75 000 zł | Mieszkanie | 56,50 m2

 • cena: 75 000 zł
 • 1 327 za m2