Nakły, mazowieckie

91 700 zł | Dom | 1,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 91 700 zł
 • Miasto: Nakły
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 91 700 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Numer oferty: 318447X745802877
 • Termin wpłaty wadium: 18-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 0,2007 ha w obrębie 0016 Nakły, zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, położonej we wsi Nakły, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr XXXX/XXXXXXXX/X z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za cenę 91 700 stanowiącą 50% wartości oszacowania.Cena to 50% wartości oszacowania, tj 91.700,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych 00/100).Oferty należy składać do dnia 18 grudnia 2023 r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 984/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURS OFERT w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Zycha” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 19 grudnia2023 r. o godzinie 12.00 w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Image things

Kobyłka, mazowieckie

682 103 zł | Mieszkanie | 84,00 m2

 • cena: 682 103 zł
 • 8 120 za m2
Image things

Stromiec, mazowieckie

88 900 zł | Działka | 0.1585 ha.

 • cena: 88 900 zł
Image things

Arciechów, mazowieckie

115 313 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 115 313 zł