Końskie, świętokrzyskie

65 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 61,10 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Kamil Włodarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-01-2024 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Końskich z siedzibą przy Iwo Odrowąża 5, 26-200 Końskie, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: c położonej przy Barycz 78/3, 26-200 Końskie, dla której SĄD REJONOWY KOŃSKIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc i balkonu, oznaczony numerem 3 o powierzchni użytkowej 61,10 m2 oraz piwnicy numer 3 o powierzchni 16,00 m2 jako pomieszczenia przynależnego, położony na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej numer 78 w miejscowości Barycz, gmina Końskie, powiat konecki, województwo świętokrzyskie, dla którego Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Końskich prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr XXXX/XXXXXXXX/X, obejmujący udział 771/3647 części wspólnych budynku i innych urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz takiej samej części w prawie współwłasności działki gruntu numer 608 o powierzchni 0,0862 ha na której posadowiony jest budynek mieszkalny dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Końskich prowadzi księgę wieczystą Kw.Nr XXXX/XXXXXXXX/X. Udział dłużnika w prawie własności lokalu wynosi 1/3 części. Ustalono, iż piwnica nr 3 czyli pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem wyceny ma powierzchnię 16,00 m2 w związku z czym powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 61,10 m2. Dla terenu na którym położona jest działka oznaczona Nr 608 w miejscowości Barycz, gmina Końskie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie uchwalonym uchwałą Nr XXI/189/2020 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2020 roku ww działka znajduje się: na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nieruchomość została wyceniona na kwotę 260 000 zł. Wartość 1/3 udziału dłużnika w nieruchomości została wyceniona na kwotę 86 666 zł.

Suma oszacowania wynosi 86 666,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 999,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 8 666,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 83 1600 1462 1839 9017 4000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Końskich mieszczącym się pod adresem: Iwo Odrowąża 5, Końskie, 26-200 Końskie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Image things

Końskie, świętokrzyskie

100 796 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,90 m2 | 2 piętro

  • cena: 100 796 zł
  • 2 104 za m2