Warszawa, Bemowo

486 000 zł | Mieszkanie | 37,81 m2

- 23 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 486 000 zł
 • Miasto: Warszawa
 • Powierzchnia: 37,81 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 12 854 zł
 • Ulica: Górczewska 156
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 48 600 zł
 • Numer oferty: 318286X745425815
 • Termin wpłaty wadium: 15-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, na zasadach określonych w "Regulaminie konkursu ofert", prawa własności lokalu mieszkalnego w Warszawie przy ul. Górczewskiej 156 / 38, dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze KW WA1M/00474957, “Nieruchomość”), w ramach postępowania upadłościowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt WA2M/GUp-s/281/2023.

2. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert 486 000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 0/100).

3. Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 15 grudnia 2023 roku do Kancelarii Syndyka Michała Węglińskiego, ul. Wilcza 54/1, 00-679 Warszawa, w godzinach pracy Kancelarii Syndyka, lub przesłać je na adres tej Kancelarii listami poleconymi. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła do Kancelarii po terminie nie będzie rozpatrywana.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 48 600,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych 0/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości w banku mBank S.A. z siedzibą w Warszawie o numerze: 83 1140 2004 0000 3702 8388 2994z dopiskiem "Konkurs ofert - sygn. akt WA2M/GUp-s/281/2023" najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty wadium na w/w rachunek bankowy.

5. Otwarcie i rozpoznanie ofert przez Syndyka nastąpi na posiedzeniu jawnym za pośrednictwem usług Microsoft Teams dnia 19 grudnia 2023 roku o godzinie 11:00. Czynność otwarcia ofert zostanie zaprotokołowana.

6. Szczegółowe informacji o warunkach konkursu ofert oraz wycenie rzeczoznawcy można uzyskać mailowo, telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy.

Historyczne ceny

Image things

Warszawa, Mokotów

717 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 57,10 m2 | 1 piętro

 • cena: 717 000 zł
 • 12 557 za m2
Image things

Warszawa, Wola

1 999 800 zł | Mieszkanie | 105,00 m2

 • cena: 1 999 800 zł
 • 19 046 za m2
Image things

Warszawa, Targówek

97 800 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 53,30 m2 | 2 piętro

 • cena: 97 800 zł
 • 1 835 za m2